A szóbeli panaszt

 

  • Azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.
  • Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul kötelesjegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

-személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni,

-telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni (a panasz beérkezését követő harminc napon belül). A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az intézmény köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt az intézmény a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az intézmény indokolni köteles.

Az intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az intézmény köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával az alábbi hatóság/felügyeleti szerv eljárását kezdeményezheti:

Engedélyezett felnőttképzés esetén:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
levelezési cím: 1085 Budapest, Baross u. 52.

www.nive.hu

Egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként megvalósuló képzés esetén:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144

telefonszám: +36 1450 2598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

www.nfh.hu